“พระราชกรณียกิจในแผ่นดินไทย” บทบาทพระมหากษัตริย์ในประเทศกำลังพัฒนา ที่เหนือไปกว่าแค่ทำงานการกุศล

“ในหลวงทรงงานมาเป็นสิบ ๆ ปี ทำไมประชาชนยังอดอยากยากจนอยู่”
“พระราชกรณียกิจของในหลวง คือการสร้างฐานอำนาจและแย่งผลงานของรัฐบาล”

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคเหล่านี้โชยแว่วมาบ่อย ๆ ตามกลิ่นการชุมนุมของม็อบปลดแอก นัยว่าแท้จริงแล้วพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกจัดฉากปั้นแต่งขึ้น หรือที่หลายคนกำลังด้อยค่ากันอย่างสนุกปากว่า “Propaganda”

ซึ่งพวกเขาคงไม่เคยรู้เลยว่า พระราชกรณียกิจที่กระทำโดยพระมหากษัตริย์ เป็นการดำเนินการตามจารีตประเพณีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการดำเนินการที่ช่วย “อุดรอยรั่วโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการไว้”

 นั่นหมายความว่า ผู้ที่กำลังด้อยค่าสถาบันฯ ด้วยประโยคข้างต้น ไม่มีความเข้าใจเลยว่าการบริหารบ้านเมืองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนรวมถึงพวกเขาเองนั้น เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายรัฐบาล และไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า “พระราชกรณียกิจ” เลย

ความหมายของพระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจ (Royal duties) หมายถึง “กิจอันพึงกระทำของพระเจ้าแผ่นดิน” เป็นพระราชอำนาจอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือปรากฏชัดเจนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใด

แต่พระราชกรณียกิจนี้ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ที่ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ (Head of state) ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว มีการยอมรับว่ามีพระราชอำนาจลักษณะนี้อยู่ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ อาทิเช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง ที่พระองค์ทรงริเริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนของบทบาท และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง ประเทศอังกฤษกับประเทศไทย สามารถอธิบายโดยยกตัวอย่างได้ 3 ประเด็นคือ

 1. พระราชฐานะ โดยทั่วไปแล้วไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดก็คือ ในประเทศอังกฤษมีแนวคิดว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร (Queen in Parliament) แต่แนวคิดดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทย
 2. พระราชอำนาจ โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะของการใช้พระราชอำนาจที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันในเนื้อหา คือ ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่พระมหากษัตริย์อังกฤษ จะทรงลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น สาเหตุเพราะ หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว มีแนวโน้มที่จะไม่มีพรรคการเมืองใดได้ที่นั่งในสภาสามัญเกินกึ่งหนึ่ง ทำให้อำนาจในการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ตกอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ ในขณะที่พระมหากษัตริย์ไทยนั้นทรงดำรงพระองค์อยู่เหนือการเมือง โดยจะทรงลงมาแก้ไขสถานการณ์วิกฤติของประเทศ ก็ต่อเมื่อรัฐบาลที่มีหน้าที่บริหารประเทศ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วเท่านั้น
 3. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษ เพิ่งจะเริ่มมีบทบาทในทางสังคมใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงถือปฏิบัติมายาวนานเกินกว่ากึ่งศตวรรษแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พระราชอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริ โครงการหลวงต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เพื่อช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกิน

ดังนั้น พระราชกรณียกิจที่กระทำโดยพระมหากษัตริย์ จึงถือเป็นการดำเนินการตามจารีตประเพณีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และพระราชกรณียกิจ “ไม่ใช่” การสร้างฐานอำนาจหรือแย่งผลงานของรัฐบาล

เพราะรัฐบาลถูกเลือกตั้งเข้ามาแล้วจากไปตามวาระ แต่สถาบันพระหากษัตริย์ยังคงอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะทำงานเพื่อแย่งผลงานจากรัฐบาล ตรงกันข้าม พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ กลับเป็นการดำเนินการที่ “อุดรอยรั่วโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการไว้”

แต่ทั้งนี้ ในส่วนของพระราชกรณียกิจที่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้น จะได้ผลจริงจังมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ

 1. ราษฎรยอมรับต่อการใช้พระราชอำนาจหรือไม่
 2. พระบารมีของพระมหากษัตริย์มีมากน้อยเพียงใด โดยขึ้นอยู่กับความยืนยาวแห่งรัชสมัยและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติด้วย
 3. ประการสุดท้าย คือท่าทีของรัฐบาล ณ เวลานั้น ๆ ว่ามีการส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดนโยบายให้สอดรับกับพระราชกรณียกิจหรือไม่

จะเห็นได้ว่า พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ คือ กิจอันพึงกระทำของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์

และโลกไม่ได้มีด้านเดียว หากลองมองดูด้วยใจที่เปิดกว้าง จะพบว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับโอกาส และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ จากการทรงงานมาอย่างหนักนับสิบ ๆ ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9 สิ่งเหล่านี้ล้วนปรากฏเป็น “รูปธรรม” ที่สัมผัสได้

ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อดังที่หลายคนกล่าวหาแต่อย่างใด

นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในปี พ.ศ. 2550 องค์การสหประชาชาติจึงถวาย ‘รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์’ หรือ UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) ให้แก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะสหประชาชาติเล็งเห็นว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนามนุษย์ จึงสมควรแก่การยกย่องเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษ

ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นคำตอบที่ชัดเจน ว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงอยู่คู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่มา :

[1] เจษฎา พรไชยา, พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศอังกฤษและประเทศไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[2] ธงทอง จันทรางศุ พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[3] The Queen’s role in Government

TOP
y

Emet nisl suscipit adipiscing bibendum. Amet cursus sit amet dictum. Vel risus commodo viverra maecenas.

r

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า