Date: ตุลาคม 2022

ตุลาคม

พระบรมรูปในหลวง ร.9 ผลงานอันยิ่งใหญ่ของ อ.สันติ พิเชฐชัยกุล และผู้ร่วมงานทุกคน ที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้รับร

พบกับหลักฐานที่อาจเปลี่ยนการรับรู้แบบเดิมว่า จริงๆ แล้วคนไทยอาจไม่ได้มาจากไหนเลย แต่อยู่ที่นี่มาแต่เดิ

พบกับหลักฐานเชิงลึกที่เป็นยิ่งกว่าพงศาวดารของ “ฮิกายัต มะโรง มหาวังสา” หรือ “ตำนานเมืองไทรบุรี” ที่แสดงใ

การสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. หลังกรณี 14 ตุลาคม 2516 เป็นอย่างไร ? และเหตุใดขบวนการนักศึกษาจึงถือเป็นแหล่งทร

เปิดวิธีการของ พคท. ในอดีต ที่เข้ามาแทรกซึมทางความคิดของนักศึกษาก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา จนส่งผลต่อสังคมและกา

เรื่องของโรงสีข้าวรัชมงคลที่สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต่างจากการรับจำนำข้าว

การเสด็จประพาสยุโรปของในหลวง ร.5 นำพาสยามให้รอดพ้นวิกฤติได้อย่างไร ? และใครคือมหาอำนาจผู้เป็นมิตรที่ให้ค

อ่านเรื่องราวการเลี้ยงดู ปลูกฝัง และส่งเสริมพระราชธิดาและพระราชโอรสของสมเด็จย่า จนกระทั่งทั้ง 3 พระองค์