Date: กันยายน 2022

กันยายน

มารู้จักกับ ‘เบียว-คอมมิวนิสต์’ ที่ชอบคิดฝันเอาว่า ‘คอมมิวนิสต์’ เป็นระบอบที่สวยหรูในอุดมคติ แต่ไม่เคยรู

เปิดข้อเท็จจริงสำคัญ ที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ไม่เคยทำลายท้องถิ่นด้วยการบ

ในเรื่องเสรีภาพนี้ก็มีผู้เข้าใจผิดหรือแกล้งทำเป็นเข้าใจผิดอยู่เป็นอันมาก เสรีภาพไม่ได้หมายความว่า มนุ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงหลักการ “กระจายอำนาจสู่ท้

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนครเชียงใหม่กับสยาม ที่ชี้ให้เห็นว่า การขอ “เจ้

ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์น่ารู้ในอดีต และความน่ากลัวของวิธีประหารชีวิตตามจารีตโบราณของมลายู ที่เรีย

ย้อนมอง การก่อกบฏ และการปราบปรามของรัฐ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตร์ในอดีตที่ไม่อาจตัดสินได้ด้วย