เหตุใดราชอาณาจักรสยาม จึงไม่เคยเป็นประเทศกึ่งอาณานิคม

“เราไม่เคยถูกคุกคามจากต่างชาติ ?”
“กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ไม่เคยนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤติ ?”
“ชนชั้นปกครองร่วมมือกับชาติมหาอำนาจ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ?”
“สยามไม่เคยมีเอกราช แต่เป็นได้แค่ประเทศกึ่งอาณานิคม ?”

นี่คือการตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ด้วยความชอบธรรม หรือเป็นแค่การบิดเบือนและชักนำด้วยใจอคติกันแน่

เพราะถ้าหาก “สยามเป็นกึ่งอาณานิคม” จริงดั่งคำอ้าง ย่อมหมายความว่า “อำนาจการตัดสินใจ” ของรัฐบาลสยามคงจะมีอย่างจำกัดมาก เพราะต้องอาศัยการตัดสินใจของประเทศเจ้าจักรวรรดิเป็นหลัก หรือกระทั่งการถือว่าพวกคนผิวขาวเป็นพวกที่มีสถานะสูงส่งกว่าคนผิวสีหรือคนเอเชีย ตามแนวคิด “เหยียดเชื้อชาติ” (Racism) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบอาณานิคมตะวันตก ที่พวกคนผิวขาวใช้ “แบ่งแยก” แล้ว “ปกครอง”

แต่เมื่อนำเงื่อนไขของทั้ง 2 แบบข้างต้นมาพิจารณาตามหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ประเทศสยามยังคงห่างไกล และไม่มีความใกล้เคียงกับเขื่อนไขดังกล่าวเลย

ดังนั้น การอภิปรายของ Common School เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้บรรยายได้เสนอแนวคิดว่า “สยามเป็นกึ่งอาณานิคม” โดยการตีความแต่เชิงลบ และอ้างว่าเป็นการสอนประวัติศาสตร์นอกขนบ จึงเป็นแค่การกล่าวอ้างเลื่อนลอย และเต็มไปด้วยอคติ

วาทกรรมเกินจริง

ผู้บรรยายอ้างว่า การที่สยามมีเอกราช รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศสมัย รัชกาลที่ 5 นั้น เป็นแค่ความเชื่อของพวกลัทธิราชาชาตินิยม เป็นพล็อตเดิม ๆ ของประวัติศาสตร์ไทยแบบเก่า ที่ครอบกะลาผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน

เพราะสยามเป็นได้แค่ “ประเทศกึ่งอาณานิคม” แถมกษัตริย์เองนี่แหละที่ร่วมมือกับชาติมหาอำนาจยุโรป เพียงเพื่อ “ผลประโยชน์การเมืองภายใน” ของชนชั้นปกครอง และต้องการรักษาไว้ซึ่งอำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

จากผลประโยชน์ร่วมนี่เอง ที่ทำให้สยามตกเป็น “รัฐกันชน” ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส กลายสภาพเป็น “สภาวะกึ่งอาณานิคม” ไม่ได้เป็นประเทศที่มีเอกราชจากความสามารถของพระมหากษัตริย์เลย

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

คำพูดดังกล่าว เป็นการตีความโดยมองเหลี่ยมมุมเพียงด้านเดียว และไม่นึกถึงปัจจัยภายในของประเทศ ตลอดจนสถานะของชาติอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกับไทยเลย

โดยเฉพาะคำกล่าวที่ว่า “สยามเป็นประเทศกึ่งอาณานิคม” นั้นไม่เป็นความจริง เพราะ

 1. การปฏิรูประบบราชการของรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2435 ได้รับอิทธิพลมาจาก “ปัจจัยภายนอก” คือ กระแสต่าง ๆ ที่หลั่งไหลมาจากประเทศตะวันตกจริง แต่สยามเองก็มี “ปัจจัยภายใน” ของตนเองด้วย และการเลือกปรับตัวเองดังกล่าว เป็นเรื่องธรรมดาของกระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
 2. การรวบอำนาจจากเจ้านายและขุนนางท้องถิ่นในสมัยนั้น เป็นเรื่องของการวางระบบบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (Standardization) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศสมัยใหม่ (Nation-State) ทำกันทั่วโลก อีกทั้งอังกฤษก็ยอมรับอำนาจของสยาม “เหนือ” ดินแดนล้านช้าง ล้านนา มลายู ในการออกบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
 3. การปฏิรูปเช่นนี้ สามารถพบเจอได้ในประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งได้ปรับปรุงพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในยุคเมจิ จนก้าวหน้าทัดเทียมกับมหาอำนาจตะวันตก และญี่ปุ่นก็ไม่เคยถูกเรียกเป็น “กึ่งอาณานิคม” ทั้ง ๆ ที่ปัจจัยและเงื่อนไข รวมถึงกระบวนการปฏิรูปประเทศ มีความใกล้เคียงกับสยามมาก
 4. นอกจากญี่ปุ่นแล้ว จีน ตุรกี (ออตโตมาน) และอิหร่าน ก็เจอเงื่อนไขจากชาติมหาอำนาจ แบบเดียวกับสยามด้วย ซึ่งในประเทศเหล่านี้ วาทกรรม “กึ่งอาณานิคม” ไม่ได้มีพลังสั่นคลอนอะไรขนาดนั้นเลย แต่ ผู้บรรยาย กลับโหมกระพือจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในกรณีของสยาม
 5. สยามโดยเฉพาะในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ไม่เคยกีดกันเชื้อชาติใด ๆ เลย ซึ่งต่างกับประเทศอาณานิคมตะวันตก ที่คนยุโรปผิวขาวมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนพื้นเมืองในดินแดนอาณานิคมมากมาย ทว่าในสยามนั้น แม้แต่ชาวจีน มุสลิม มอญ ลาว ก็สามารถไต่เต้าถึงตำแหน่งสูง ๆ ในระบบราชการสมัยใหม่ได้ สยามจึงไม่ได้มองตนเองว่าเป็น “เจ้าอาณานิคมสยาม” เลย
 6. มีการกล่าวอ้างว่า การลงนามในสนธิสัญญาไม่เสมอภาค (Unequal treaty) ตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ทำให้สยามถูกจำกัดสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการศาล การค้า ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการบริหารประเทศ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็น “สภาวะกึ่งอาณานิคม” เพราะสยามยังมีอำนาจตัดสินใจ ดำเนินนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอยู่มากพอสมควร
 7. รัฐบาลสยามได้เริ่มต้นเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาจนถึงการแก้ไขสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลต่าง ๆ อีกทั้งสยามก็เหมือนกับญี่ปุ่น ที่พยายามก้าวพัฒนาให้ทัดเทียมชาติอื่น ๆ ทั่วโลก

จากข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการให้คำนิยาม “สยามเป็นประเทศกึ่งอาณานิคม” ตามที่ผู้บรรยายกล่าวอ้างจึงไม่น่าจะถูกต้อง เป็นการการสรุปที่ “เกินจริง” และเป็นการอธิบายใน “เชิงลบ” จนมองข้ามข้อเท็จจริงอื่น ๆ ไปจนหมดสิ้น

เป็นเรื่องดีที่จะตั้งคำถามและเรียนรู้รากทางประวัติศาสตร์ ให้เห็นมุมอีกด้านของปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่การแตกผลิยอดใบในอนาคตที่เหมาะสม แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะให้ความเป็นธรรมกับประวัติศาสตร์ด้วย โดยการตัดซึ่งอติและคำกล่าวหาที่บิดเบือน จนกลายเป็นการด้อยค่ารากเหง้าของอดีต ที่ก่อร่างสร้างเรามาจนถึงทุกวันนี้

เพราะนั่นไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า หากแต่เป็นการถอยหลังไปในกระแส ที่สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมจางหายไป

ที่มา :

[1] วรชาติ มีชูบท, สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊กส์, 2557) หน้า 209-211.
[2] กจช.,ร.5,ม.2.22 ง/6 กรมหมื่นเทววงษ์ฯกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ตอบไปรเวทที่ 741/48 ที่ 124 และ ร. ที่ 3657, 6 1/1 ค่ำ 1248.
[3] รักพงษ์ แซ่โซว, “ปัจจัยที่ช่วยให้ญี่ปุ่นไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 19,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546) หน้า 67.
[4] ศิริพร คนเพขร, อิทธิพลตะวันตกกับจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) หน้า 61.
[5] Japan, Colonized : encyclopedia.com
[6] การพยายามแก้สนธิสัญญาไม่เสมอภาคของญี่ปุ่น Pankaj Mishra, From The Ruins of Empire (Allen Lane, 2012).

TOP
y

Emet nisl suscipit adipiscing bibendum. Amet cursus sit amet dictum. Vel risus commodo viverra maecenas.

r

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า