ความจริงที่ สมศักดิ์ เจียม และ ประชาไท “จงใจบิดเบือน”

จากการที่เว็บไซต์ประชาไทยได้มีบทความพูดถึงพระบรมราชโองการ 112 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ว่าไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และสรุปชี้นำว่า ในหลวงทรงละเมิดรัฐธรรมนูญ

ล่าสุด เฟซบุ๊กของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กล่าวถึงการปลดและตั้งสมณศักดิ์พระ ในเชิงชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดทำนองเดียวกันว่า การไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้น คือการละเมิดรัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์

ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้พิจารณาข้อกฎหมายให้ครบถ้วน นั่นคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 182 “มีข้อยกเว้นไว้” เกี่ยวกับผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ดังนั้น พระบรมราชโองการทั้งหมด จึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

และการบิดเบือนของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล กับเว็บไซต์ประชาไท ก็เป็นวิธีการเดิม ๆ ที่จงใจ “เลือกหยิบเพียงบางประเด็น” ของการลงพระปรมาภิไธยและผู้ลงนามรับสนองฯ ขึ้นมาขยายความและชี้นำว่าในหลวงใช้อำนาจแทรกแซงทางการเมือง

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 182 ระบุว่า

“บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 182 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทั้งสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และเว็บไซต์ประชาไท ได้ตั้งข้อสังเกตถึงพระบรมราชโองการ โดยปราศจากการพิจารณาข้อกฎหมายให้ครบถ้วน นั่นคือ ไม่ได้พูดถึง “ข้อยกเว้น” เกี่ยวกับผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งแยกเป็นมาตราอื่น ๆ ดังนี้

รัฐธรรมนูญ

 มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา 15 การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 175 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561

 มาตรา 6 การจัดการ การดูแลรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.. 2547

 มาตรา 26 การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และให้ทำโดยประกาศพระบรมราชโองการ การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระทำได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ

โดยเอกสารทั้ง 112 ฉบับ ที่เว็บไซต์ประชาไทกล่าวอ้างนั้น แบ่งเป็นหมวดหมู่ และสามารถอ้างอิงอำนาจตามกฎหมายได้ดังนี้

เอกสาร จำนวน (ฉบับ) อ้างอิงตาม
แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ไล่ออก รับโอนนายทหารเป็นข้าราชการในพระองค์ พระราชทานยศและคืนยศทหาร 38 รัฐธรรมนูญมาตรา 15 วรรคสอง
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, พระราชทานเหรียญ 40 รัฐธรรมนูญมาตรา 9
ตั้งสมณศักดิ์พระ 22 รัฐธรรมนูญมาตรา 9
เกี่ยวกับ สนง.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 2 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8
สถาปนาและ ถอดเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เจ้าคุณพระฯ 3 รัฐธรรมนูญมาตรา 9
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ 3 พระราชอำนาจที่เป็นพระราชกรณียกิจ
เลื่อนขั้นพิเศษ จนท.ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 3 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 26 วรรคสอง
จุดยืนทางการเมือง (ทูลกระหม่อมฯ ลงแคนดิเดทนายกฯ) 1 ทรงอธิบายหลักการว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่เหนือการเมืองซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้ว

จะเห็นได้ว่า เอกสารทั้ง 112 ฉบับ ที่ไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 182 ส่วนท้าย ได้มีบทบัญญัติรับรองเอาไว้แล้ว และการปลดหรือแต่งตั้งสมณศักดิ์พระตามที่สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล กล่าวอ้าง ก็สามารถอ้างอิงได้ตามข้อยกเว้นมาตรา 9

ดังนั้นพระบรมราชโองการทั้งหมด จึงมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ

อนึ่ง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้กฎหมายที่ต้องได้รับการตรวจสอบ และถือเป็นหน่วยงานรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ด้วย

จากข้อเท็จจริงข้างต้น จะเห็นได้ว่าทั้งสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และเว็บไซต์ประชาไท พยายามกล่าวอ้างถึงพระบรมราชโองการ ที่ไม่มีผู้ลงนามรับสนองฯ โดยตั้งใจหลบเลี่ยงไม่อธิบายถึงข้อยกเว้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 182 ส่วนท้าย

ซึ่งถือเป็นการกระทำที่จงใจบิดเบือน และชี้นำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าในหลวงทรงละเมิดรัฐธรรมนูญ เป็นวิธีการเดิม ๆ ที่นักวิชาการและนักการเมืองบางคน ตลอดจนกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด

TOP
y

Emet nisl suscipit adipiscing bibendum. Amet cursus sit amet dictum. Vel risus commodo viverra maecenas.

r

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า